Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster/ka odbornej výchovy - koordinátor pre duálne vzdelávanie, SOŠ dopravná, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy dopravnej, Volgogradská 3, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

majstra/ku odbornej výchovy - koordinátor pre duálne vzdelávanie.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 6.2.2023 - v trvaní 1 rok, po osvedčení možnosť predĺženia na dobu neurčitú
 • plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru  (výučný list, maturita) a doplnkové pedagogické štúdium alebo
 • vysokoškolské vzdelanie I.
 • alebo II. stupňa umožňujúce podľa platných právnych predpisov vyučovanie odborných predmetov v danom odbore a doplnkové pedagogické štúdium.

Ďalšie požiadavky

 • vodičský preukaz sk. B,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • výučný list alebo maturitné vysvedčenie s technickým zameraním.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 1. februára 2023. (platí dátum fyzického doručenia žiadosti do školy).

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná odborná škola dopravná
Volgogradská 3
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 772 32 87
 • e-mail: sekretariat@sosdop-po.vucpo.sk
Publikované: 25.01.2023 / Aktualizované: 25.01.2023 HoreTlačiť