Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Knihovník / knihovníčka, Podtatranská knižnica v Poprade

Voľné pracovné miesto - informácia 

Riaditeľka Podtatranskej knižnice v Poprade, Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad, prijme do pracovného pomeru  

knihovníka / knihovníčku

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú, počas rodičovskej dovolenky
 • Pracovný čas – plný pracovný úväzok
 • Práca na zmeny – nie
 • Nástup – 1. 4. 2023 

Požadovaná kvalifikácia

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou, gymnázium
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupeň – bakalárske

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť práce s PC
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • precíznosť, samostatnosť a spoľahlivosť
 • schopnosť pracovať v tíme

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • platová trieda: 5
 • platový stupeň: podľa odbornej praxe

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 22. 03. 2023.

Adresa podania

Podtatranská knižnica v Poprade
Podtatranská 1548/1
058 01 Poprad

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní telefonicky alebo mailom. Riaditeľka Podtatranskej knižnice v Poprade si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 14.03.2023 / Aktualizované: 14.03.2023 HoreTlačiť