Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ekonóm školy, SPŠ elektrotechnická, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, 080 47 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

ekonóma školy.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.09.2022
 • pracovná zmluva: 100%

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • pokročilá úroveň práce s MS Word, Excel, Power Point,
 • znalosť programu Edupage, ISPIN a Magma vítaná,
 • znalosti z oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, mzdovej agendy, hospodárenia s majetkom rozpočtovej organizácie, rozpočtové pravidlá, verejná služba, financovanie stredných škôl,
 • komunikačné, organizačné, riadiace  a manažérske schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • samostatnosť,
 • flexibilita.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 5.8.2022 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).

Adresa školy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1
080 47 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 905 347 112
 • e-mail: spse@spse-po.sk
Publikované: 29.07.2022 / Aktualizované: 29.07.2022 HoreTlačiť