Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ekonóm / ekonómka, HOS Bardejov

Voľné pracovné miesto 

Poverená vedením Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove, Rhodyho 6, Bardejov, 085 01 prijme do pracovného pomeru

ekonóm / ekonómka

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • Pracovný čas – plný pracovný úväzok 
 • Práca na zmeny – nie
 • Nástup – 01.01.2024

Požadovaná kvalifikácia

 • ekonomické vzdelanie – minimálne dosiahnuté stredoškolské vzdelanie s maturitou

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť práce s PC (Excel, Word, ...)
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • schopnosť pracovať samostatne
 • ovládanie ekonomických programov (napr. Spin, Magma..)
 • prax v oblasti ekonomiky
 • prax v oblasti účtovníctva (znalosť podvojného účtovníctva výhodou )
 • zodpovedný prístup a spoľahlivosť
 • proaktívny prístup k práci a riešeniu problémov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce
 • komplexné zabezpečovanie mzdovej a personálnej oblasti
 • odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania a financovania
 • evidencia a účtovanie dodávateľských faktúr a interných dokladov
 • spracovanie štatistických výkazov pre ŠÚ SR, MK SR
 • príprava a spracovanie účtovných zostáv, výkazov a analýz
 • zostavovanie mesačnej /ročnej účtovnej závierky
 • archivácia dokladov a kontrola úplnosti archivácie dokladov

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte,
 • kópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • Platová trieda a platový stupeň podľa odbornej praxe
 • Hrubá mzda: 900 – 1 100 €

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 10.12. 2023. 

Adresa podania

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Rhodyho 6
085 01 Bardejov

Výberové konanie

Poverená riadením Hornošarišského osvetového strediska si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní individuálne prostredníctvom mailu a telefonicky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: 054 / 472 22 75,  0948 051 439 Mgr. Mária Harňaková
 • e-mail: hosbardejov@gmail.com
Publikované: 15.11.2023 / Aktualizované: 15.11.2023 HoreTlačiť