Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zástupca/kyňa vedúceho prevádzkovo - ekonomického úseku školy, SOŠ dopravná, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy dopravnej, Konštantínova 2, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru

 •  zástupcu/kyňu vedúceho prevádzkovo - ekonomického úseku školy

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú - od 1.3.2021 do 28.2.2022, plný pracovný úväzok - 37,5 hod./týždenne.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania,
 • prax v odbore - 5 rokov

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť právnych predpisov v oblasti účtovníctva, ekonomiky, financií a hospodárenia s majetkom,
 • skúsenosti v oblasti personálneho manažmentu,
 • skúsenosti s riadením pracovníkov,
 • organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC - MS Office,
 • samostatnosť, flexibilnosť,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • manažérske schopnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy do 25.2.2021. (platí dátum fyzického doručenia žiadosti do školy)

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná odborná škola dopravná
Konštantínova 2
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 772 32 87
 • e-mail: sekretariat@sosdop-po.vucpo.sk
Publikované: 23.02.2021 / Aktualizované: 23.02.2021 HoreTlačiť