Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka odborných elektrotechnických predmetov, Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, 080 04 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných elektrotechnických predmetov

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.09.2021 do 31.8.2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú,
 • plný pracovný úväzok - (37,5 hod./týždenne) s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • odborné vedomosti v oblasti elektrotechniky, elektroniky a autoelektroniky,
 • znalosť v oblasti návrhu a výroby DPS (Eagle), simulácie elektronických obvodov (Multisim) a programovania  mikrokontrolérov (arduino, BBC micro:bit ),
 • znalosť v oblasti návrhu a realizácie elektrických a dátových rozvádzačov, 
 • flexibilita,
 • spoľahlivosť,
 • zodpovednosť,
 • komunikatívnosť,
 • výhodou je doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu školy najneskôr do 14.06.2021.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1
080 04 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 771 21 96
 • e-mail: sekretariat@spspo.sk
Publikované: 07.06.2021 / Aktualizované: 10.06.2021 HoreTlačiť