Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Účtovníčk/čka, Spojená škola, Sabinov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, prijme do pracovného pomeru

 •  účtovníka/čku

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.12.2020 – 31.12.2021 (možnosť predĺženia), pracovný čas 37,5 hod./týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru s maturitou

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,

 • znalosť vedenia podvojného účtovníctva v rozpočtovej organizácii (došlé a vyšlé faktúry, styk s bankou, daňové priznanie, účtovanie interných dokladov, účtovné uzávierky, rozbory....),

 • ovládanie rozpočtovníctva,

 • dôslednosť, samostatnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, ( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom v termíne do 27. novembra 2020.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Spojená škola
SNP 16
083 01 Sabinov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 488 01 00
 • e-mail: skola@spojenaskolasabinov.sk
Publikované: 20.11.2020 / Aktualizované: 20.11.2020 HoreTlačiť