Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ telesnej a športovej výchovy, SOŠ hotelová, Vysoké Tatry

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy hotelovej, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry, prijme do pracovného pomeru

 •  učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov (telesná a športová výchova) a odborných predmetov

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.09.2020 do 31.08.2021 na plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

 • aprobácia pre predmet telesná a športová výchova

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • výučný list v odbore kuchár/čašník

 • kurz inštruktora lyžovania,

 • znalosť práce s PC a IKT,

 • schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja nadanie a talenty žiakov,

 • komunikatívnosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,
 • vysokoškolský diplom, výučný list, certifikát inštruktora lyžovania),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 05. 06. 2020.

Uprednostníme uchádzača s maturitou alebo výučným listom v odboroch hotelová akadémia, čašník, kuchár - po splnení kvalifikačných predpokladov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 08. 06. 2020.

Adresa školy

Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26,
062 01 Vysoké Tatry

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 442 28 65, +421 903 642 332
 • e-mail: hotelovatatry@mail.telekom.sk
Publikované: 28.05.2020 / Aktualizované: 28.05.2020 HoreTlačiť