Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ odborných predmetov v odbore doprava, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník, prijme do pracovného pomeru

 •  učiteľa odborných  predmetov v odbore doprava

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - 1.9.2020 – 30.6.2021,  skrátený  úväzok – 12 hod./týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,

 • samostatnosť,

 • flexibilita

 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné  doručiť poštou, mailom alebo osobne na adresu školy v termíne do 08.06.2020.

Uchádzači  budú  pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná odborná škola polytechnická a služieb
arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
089 01 Svidník

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 907 940 406
 • e-mail: agls@sossvidnik.edu.sk
Publikované: 22.05.2020 / Aktualizované: 22.05.2020 HoreTlačiť