Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ matematiky, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru

 • učiteľa matematiky

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2020.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť ISCED 2 a ISCED 3,

 • znalosť práce s PC,

 • zodpovednosť,

 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie MAT“ posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 13. júla 2020 do 12:00 hod.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 13. júla 2020 o 14:00 v budove Gymnázia Jána Adama Raymana.

Adresa školy

Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 77 11 655, +421 910 251 000
 • e-mail: riaditel@gjar-po.sk
Publikované: 07.07.2020 / Aktualizované: 07.07.2020 HoreTlačiť