Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka pre elektrotechnické predmety so zameraním na IT, Stredná odborná škola elektrotechnická, Stropkov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, 091 01  Sropkov, prijme do pracovného pomeru

 •  Učiteľ/ka pre elektrotechnické predmety so zameraním na IT

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok 37,5 h týždenne.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - ELEKTROTECHNICKÉ predmety so zameraním na IT.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • zodpovednosť,

 • flexibilita,

 • samostatnosť,

 • komunikatívnosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 15.08. 2020

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná odborná škola elektrotechnická
Hviezdoslavova 44
091 01  Sropkov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 905 261309, +421 54 742  2474
 • e-mail: sekretariat@soselektro-sp.vucpo.sk
Publikované: 31.07.2020 / Aktualizované: 31.07.2020 HoreTlačiť