Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ informatiky, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3,  093 35 Vranov nad Topľou, prijme do pracovného pomeru

 • učiteľa informatiky, najlepšie  v kombinácii s ďalším aprobačným predmetom (MAT, FYZ, ANJ)

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • dlhodobý pracovný pomer od 01. 09. 2020 na plný pracovný úväzok 37,5 h./týždenne so skúšobnou dobou.

Ponúkame:

 • prácu s veľmi šikovnými a tvorivými mladými ľuďmi  v dynamicky sa rozvíjajúcej škole, prácu v triedach modulu INF-MAT-FYZ s rozšíreným vyučovaním týchto predmetov,
 • zmysluplnú prácu, ktorá prináša veľké možnosti sebarealizácie,
 • otvorenú a priateľskú pracovnú klímu,
 • možnosti ďalšieho osobného rozvoja

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru, v prípade Ing. a doplňujúce pedagogické štúdium.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • odborné predpoklady na spravovanie siete školy,

 • zodpovednosť,

 • flexibilita,

 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo osobne doručte v termíne  do 15. 07.2020.

Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

Gymnázium Cyrila Daxnera
Ul. Dr. C. Daxnera 88/3
093 01 Vranov nad Topľou

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 57 446 45 74, +421 917 131 068
 • e-mail: riaditel@gcd.sk
Publikované: 29.06.2020 / Aktualizované: 29.06.2020 HoreTlačiť