Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Špeciálny pedagóg, Spojená škola, Bardejov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Spojenej školy, Štefánikova 64, 085 01  Bardejov, prijme do pracovného pomeru

 •  špeciálneho pedagóga

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú v rámci trvania projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" do 31.8.2022 (plný pracovný úväzok)

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 •  veľké pracovné nasadenie,

 • schopnosť pracovať v tíme,

 • aktívny prístup k práci,

 • výborný vzťah k žiakom,

 • prosociálnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, ( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie – špeciálny pedagóg“  je potrebné poslať alebo osobne doručiť na adresu školy v termíne do 4.12.2020.

Adresa školy

Spojená škola
Štefánikova 64
085 01  Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 54 48 80 152, +421 905 440 494
 • e-mail: sekretariat@spojenabj.sk
Publikované: 18.11.2020 / Aktualizované: 20.11.2020 HoreTlačiť