Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školský psychológ, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru

 •  školského psychológa (v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“).

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 09. 03. 2020 najdlhšie do 31. 08. 2022, plný pracovný úväzok (pracovný čas 37,5 hod.)

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v kategórii školský psychológ sú uvedené v prílohe č. 10 vyhlášky,

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • samostatnosť,
 • trpezlivosť,
 • flexibilita,
 • sebadisciplína,
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie SkPsy“ posielajte alebo osobne doručte na adresu školy do 25. 02. 2020 (platí dátum fyzickej žiadosti na škole).

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. 02. 2020 o 1430 hod. v budove školy.

Adresa školy

Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 77 11 655, +421 910 251 000
 • e-mail: riaditel@gjar-po.sk
Publikované: 13.02.2020 / Aktualizované: 13.02.2020 HoreTlačiť