Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školník - kurič, SPŠ elektrotechnická, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, 080 47 Prešov, prijme do pracovného pomeru

 •  školníka - kuriča

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 02.11.2020, na dobu určitú do 31.10.2021 (možnosť predĺženia), plný pracovný úväzok.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • ukončené stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikačné schopnosti,

 • samostatnosť,

 • spoľahlivosť,

 • flexibilita a zodpovednosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom v termíne do 26.10.2020 do 14.30 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na pracovný pohovor v priestoroch SPŠE Prešov.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1
080 47 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 772 55 67
 • e-mail: spse@spse-po.sk
Publikované: 14.10.2020 / Aktualizované: 14.10.2020 HoreTlačiť