Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Projektový manažér, Úrad PSK - SO pre IROP

Voľné pracovné miesto - informácia

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaeDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja prijme do pracovného pomeru:

 • Projektového manažéra na Odbor SO pre IROP

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom - čo najskôr - plný pracovný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

 • zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov z písomnej a mailovej registratúry do centrálnej registratúry  a systému koordinácie a riadenia projektov  WeM, vrátane jej archivácie
 • uchovávanie všetkých dokumentov týkajúcich sa výkonu delegovaných právomocí v súlade s platným zákonom o archívoch a registratúrach
 • zabezpečenie činnosti súvisiacich so schvaľovacím procesom (administratívne overovanie a výber ), žiadostí o NFP/projektových zámerov,
 • zabezpečenie výziev žiadateľa na doplnenie dokumentácie žiadostí o NFP/projektových zámerov,
 • podieľanie sa na zabezpečení procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP, 
 • informovanie o výsledku procesu posudzovania projektových zámerov predkladateľov projektového zámeru
 • zabezpečenie vypracovania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP, resp. zastavení konania, alebo zmene rozhodnutia o žiadostí o NFP,
 • vypracovanie návrhu zmluvy o NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP/rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, zmluvné zabezpečenie budúcich pohľadávok z príspevku alebo budúcich pohľadávok z rozhodnutia, realizáciu práv a povinností poskytovateľa týkajúcich sa poistenia, uzatváranie dohôd o vinkulácii poistného plnenia,
 • riadenie implementácie projektov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov,
 • uplatňovanie zmluvných práv a povinností poskytovateľa pri realizácii vzťahov vzniknutých na základe zmluvy o NFP a na základe usmernení/pokynov RO,
 • uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci, pomoci de minimis a implementáciu schém pomoci,
 • výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej  kontroly na mieste finančných operácií projektu,
 • výkon   kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu.
 • riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni do fázy potreby vypracovania dohody o splátkach/dohody o odklade plnenia/vymáhania finančných prostriedkov, vrátane zadávania povinných údajov do ITMS2014+,
 • spracovanie informácií o podaných podnetoch na preverenie podozrení z porušení právnych dokumentov pre IROP, trestných oznámení alebo konaniach orgánov činných v trestnom konaní.
 • riešenie nezrovnalostí zistených SO pre IROP a ďalšími subjektami SR a EÚ zapojenými do riadenia kontroly štrukturálnych fondov a to najmä na základe:  vykonaných kontrol, auditu, činnosti OLAF, doručeného právoplatného uznesenia o začatí trestného stíhania, certifikačného overovania a kontroly vykonanej PJ, informácií od prijímateľa, partnera, resp. tretieho subjektu,
 • vedenie evidencie zistených nezrovnalostí v zmysle požiadaviek RO a CKO,
 • vypracovanie, evidenciu a predkladanie správy o zistenej nezrovnalosti,,
 • správu pohľadávok podľa ustanovenia § 44 zákona o príspevku z EŠIF,
 • návrh účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí, resp. rozšírenie prešetrenia nezrovnalosti na úrovni SO pre IROP na všetky operácie/projekty/výdavky, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené a bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení v uplatňovaných postupoch systémom riadenia a kontroly,
 • zúčastňuje sa na školeniach, inštruktážnych poradách a dodržiava inštrukcie Riadiaceho orgánu pre IROP;  
 • plnenie úloh spojených s ukončovaním pomoci ROP 2007 - 2013.

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • skúsenosti s fondami EÚ a dotačnými schémami SR,
 • minimálne 1 rok skúsenosti v oblasti implementácie projektov,
 • nutnosť ovládať ITMS2014+ na užívateľskej úrovni,
 • nutnosť znalosti EŠIF a ďalšej legislatívy pre štrukturálne fondy,
 • nutnosť znalosti OP IROP.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte
 • kópie dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom)
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Jazykové znalosti, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
 • orientácia na výsledok a cieľ.

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť legislatívnych predpisov v oblasti EŠIF,
 • skúsenosti s implementáciou projektov,
 • skúsenosti so systémom ITMS2014+.

Forma odmeňovania

V zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – osobný plat - od 1.000,- EUR..

 

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Projektový manažér“ a to v termíne do 18.9.2020. Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja,
 • alebo emailom: podatelna@vucpo.sk. Predmet emailu: Žiadosť o prijatie do zamestnania Projektový manažér a  to v termíne do 18.9.2020.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Ing. Daniela Matušíková, Odbor SO pre IROP
daniela.matusikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 168

 

V Prešove dňa 4.9.2020      

 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 04.09.2020 / Aktualizované: 04.09.2020 HoreTlačiť