Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Opatrovateľ/-ka - DSS v Jabloni

Voľné pracovné miesto - informácia

Opatrovateľ/-ka

Riaditeľ DSS v Jabloni, Jabloň 78, 067 13 Rokytov pri Humennom prijme do pracovného pomeru

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • Pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie zamestnankyne na rodičovskej dovolenke) so skúšobnou dobou 3 mesiace – plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (§ 84 ods. 8)

Iné kritéria a požiadavky

ĎaIšie potrebné požiadavky na uchádzača:

 • Empirický prístup pri práci s ľuďmi
 • Komunikatívnosť
 • Zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní a doterajšej praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1.meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska; 2.dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia; 3.adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; 4.štátne občianstvo; 5.pohlavie; 6.číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu; 7.meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 • Platová trieda 2
 • Hrubá mzda v roku 2020 od 584,00 eur do 701,00 eur v závislosti od započítanej praxe     

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 16.10.2020.

Adresa podania

Domov sociálnych služieb v Jabloni
Jabloň 78
067 13  Rokytov pri Humennom

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľ DSS v Jabloni si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 13.10.2020 / Aktualizované: 13.10.2020 HoreTlačiť