Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odborný zamestnanec pre komunikáciu a propagáciu SÚC PSK

Voľné pracovné miesto

Odborný zamestnanec/zamestnankyňa pre komunikáciu a propagáciu

Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja prijme do pracovného pomeru

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • monitorovať, vyhodnocovať a archivovať informácie publikované v médiách a správy uverejnené v miestnych tlačiach, v regionálnej a celoštátnej tlači a na internetových portáloch;
 • vykonávať činnosť hovorcu organizácie pred médiami;
 • evidovať prijatú a odoslanú korešpondenciu (vrátane elektronickej pošty), podieľať sa na implementácii e-schránky organizácie;
 • prijímať, vybavovať a viesť evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií v súlade so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.;
 • viesť a spracovávať odbornú agendu  spojenú so sprístupňovaním informácii za organizáciu;
 • spravovať a aktualizovať internetovú stránku organizácie a aktívne sa podieľať na jej modernizácii.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • organizačné schopnosti, samostatnosť a komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

Kvalifikačné  a ďalšie predpoklady

 • VŠ vzdelanie v odbore masmediálna komunikácia, resp. iné VŠ humanitárneho smeru;
 • 3 - ročná odborná prax;
 • vodičský preukaz sk. B.

Zoznam požadovaných dokladov

 •  žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 •  profesijný životopis a motivačný list, 
 •  čestné vyhlásenie o  praxi,
 •  doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 •  súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •  čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Plat. trieda: č. 5.,   
 • Plat. stupeň: podľa doloženej a uznanej praxe.

Spôsob (forma) výberu

Ústna forma:

 • výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti

Termín doručenia do: 25.09.2020

Adresa doručenia:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14
080 01 Prešov
 

mail: sucpsk@sucpsk.sk

Kontakt

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

 • Odd. person.- mzdové, BOZP a PO:– Ing. Darina Rojová
 • Tel.:+421 918862133 mail: personalne@sucpsk.sk; rojova.darina@sucpsk.sk

Termín výberu

Uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky organizácie na obsadenie pracovného miesta bude termín a miesto konania výberu oznámený písomne.

Publikované: 09.09.2020 / Aktualizované: 09.09.2020 HoreTlačiť