Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster odbornej výchovy pre učebný odbor murár a stavebná výroba, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok, prijme do pracovného pomeru

 •  majstra odbornej výchovy pre učebný odbor murár a stavebná výroba

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - 1.9.2020

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vyučený v odbore  murár  – stredoškolské vzdelanie (maturita + výučný list v odbore).

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • spoľahlivosť,

 • samostatnosť,

 • flexibilita

 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..

 • Hrubá mzda od 738,50€

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi  doručte na adresu školy do 30.06.2020.

Uchádzačov budeme telefonicky kontaktovať.

Adresa školy

Stredná odborná škola
Garbiarska

060 01 Kežmarok

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 452 33 53
 • e-mail: souskk@isternet.sk
Publikované: 22.05.2020 / Aktualizované: 22.05.2020 HoreTlačiť