Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Inštruktor sociálnej rehabilitácie - DSS v Stropkove

Voľné pracovné miesto - informácia

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov prijme do pracovného pomeru

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • Pracovná pomer na dobu určitú, počas MD – plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

 • Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie minimálne v rozsahu 150 hodín, prípadne vysokoškolské vzdelanie I. st., II. st. odbor sociálna práca

Iné kritéria a požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky na uchádzača:

 • Ochota pomáhať
 • Trpezlivosť
 • Spoľahlivosť
 • Asertivita
 • Kreativita
 • Flexibilita
 • Práca s PC

Zoznam požadovaných dokladov

Požadované doklady:

 • Žiadosť (s telefónnym a e-mailovým kontaktom)
 • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Štruktúrovaný životopis
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Motivačný list (nemusí byť)
 • Odporúčania z predchádzajúcich prác (nemusia byť)
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • Potvrdenie o NEGATÍVNOM testovaní na COVID-19, nie staršie ako 2 dni pred dňom pohovoru (preukážete sa ním pri vstupe do zariadenia)

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 • Platová trieda 5, platový stupeň podľa započítaných rokov
 • Hrubá mzda od 692,00 eur

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo e-mailom do 23.09.2020 do 14:00 hod.

Adresa podania

Domov sociálnych služieb v Stropkove
Hlavná 80/50
091 01 Stropkov

Výberové konanie

 O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 10.09.2020 / Aktualizované: 10.09.2020 HoreTlačiť