Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hospodársko - ekonomický pracovník, Stredná priemyselná škola, Snina

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059/23, 069 01  Snina, prijme do pracovného pomeru

 •  hospodársko – ekonomického pracovníka

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu neurčitú – od 1.9. 2020 – plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • ovládanie práce s PC,

 • znalosť účtovných a súvisiacich predpisov rozpočtovej organizácie,

 • znalosť pracovno-právnej a školskej legislatívy,

 • vedenie a správa mzdovej agendy,

 • spracovávanie štatistík a reportov podľa požiadaviek nadriadeného,

 • správa majetku organizácie,

 • komunikácia s úradmi – sociálna a zdravotná poisťovňa, daňový úrad a iné,

 • flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu.

   

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 15. júna 2020 do 14.00 hod..

Vybraní záujemcovia budú pozvaní na osobný pohovor v termíne:  od 16. júna. do 19. júna 2020.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059/23
069 01 Snina

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 915 938 644
 • e-mail: spssnina@spssnina.edu.sk
Publikované: 01.06.2020 / Aktualizované: 01.06.2020 HoreTlačiť