Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Voľba hlavného kontrolóra

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 19a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

vyhIasuje

uznesením č. 3/2014 zo dňa 7.1.2014 deň konania voľby hlavného kontrolóra na 18.02.2014.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja musí splňať kvalifikačné predpoklady uvedené v § 19a) ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch a to ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru

Zastupiteľstvo PSK ustanovilo ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra takto:

 • voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja,
 • každý kandidát, ktorý splní podmienky aktívnej účasti voľby má právo v deň konania voľby vystúpiť v zastupiteľstve so svojím príspevkom v časovom rozsahu 5 minút

Zastupitel'stvo PSK ustanovilo náležitosti prihlášky nasledovne:

 • prihláška sa podáva v písomnej forme a musí obsahovať
 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (e-mail, telefón),
 • súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu podľa § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • údaj a úradne overený doklad o dosiahnutom požadovanom vzdelaní ( § 19a) ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch)
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a s uvedením pracovnej pozície
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Termín ukončenia podávania prihlášok:

 • 04.02.2014 do 14.30 hod.

Miesto podávania prihlášok:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Podateľňa, 3. poschodie
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Označenie obálky textom Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ!

Publikované: 08.01.2014 / Aktualizované: 09.01.2014 HoreTlačiť