Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - IPC pre EŠIF (opakované 3. kolo)

Vyhodnotenie

formát PDF   Zápisnica výberového konania PDF (160 kB)

Výberové konanie na zamestnanca Informačno-poradenského centra pre EŠIF (opakované, 3. kolo) - vyhlásenie 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti Informačno-poradenského centra, ktoré je súčasťou Integrovanej siete Informačno-poradenských centier, ktorá je verejnou regionálnou sieťou kontaktných miest príslušných riadiacich orgánov a komunikačných kanálov pre verejnosť.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr - plný pracovný úväzok
 • predpokladaný počet obsadzovaných pracovných pozícií je min. 1

Požadovaná kvalifikácia

 • a) kvalifikačný predpoklad:

  • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • b) iné predpoklady:

  • bezúhonnosť,
  • klientsky orientovaný prístup,
  • osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
  • samostatnosť, komunikatívnosť, prezentačné schopnosti, ochota učiť sa nové veci,
 • c) výberové kritériá:

  • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
  • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
  • odborná prax v dĺžke minimálne 1 roka v oblasti poskytovania koordinačnej alebo metodickej podpory v súvislosti s fondmi EÚ alebo obdobnými fondmi, preukázaná životopisom príp. referenciou,
  • IT zručnosti na úrovni skúseného užívateľa,

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to : 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. *

Jazykové znalosti, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni výhodou,
 • vodičský preukaz sk. B
 • zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, spoľahlivosť, organizovanie a plánovanie práce.

Forma odmeňovania

 • osobný plat podľa §7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – pri plnom pracovnom úväzku od 1.000,00 EUR

Doručenie žiadostí

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi uchádzača je potrebné zaslať (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu Úradu PSK

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru č. 2

080 01 Prešov

 • Poštou, alebo osobne na podateľni Úradu Prešovského samosprávneho kraja, v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „VK – IPC POa to v termíne do 10.12.2020. Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Termín výberového konania

 • Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.
 • O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní mailom a telefonicky.

Bližšie informácie

Kontaktná osoba:

 • PaedDr. Martina Slivková, Odbor Strategického rozvoja a Projektového riadenia
 • tel.: +421 51 7081 501
 • e-mail: martina.slivkova@vucpo.sk

***

Prešov 19. 11. 2020

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 21.05.2021 HoreTlačiť