Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - zamestnanec Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Humennom

Výberové konanie na zamestnanca Informačno-poradenského centra pre EŠIF

s miestom výkonu práce v Humennom

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

 • zamestnanec Informačno-poradenského centra pre EŠIF s miestom výkonu práce v Humennom

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti Informačno-poradenského centra s miestom výkonu práce v Humennom, ktoré je súčasťou Integrovanej siete Informačno-poradenských centier, ktorá je verejnou regionálnou sieťou kontaktných miest príslušných riadiacich orgánov a komunikačných kanálov pre verejnosť

formát PDF Výberové konanie na stiahnutie - PDF (78 kB)

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s predpokladaným nástupom od 1/2020 - plný pracovný úväzok 

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020
 • odborná prax v dĺžke minimálne jedného roka v oblasti poskytovania koordinačnej alebo metodickej podpory v súvislosti s fondmi EÚ alebo obdobnými fondmi, preukázaná životopisom príp. referenciou
 • IT zručnosti na úrovni skúseného užívateľa

Iné kritéria a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • klientsky orientovaný prístup
 • osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto
 • samostatnosť, komunikatívnosť, prezentačné schopnosti, ochota učiť sa nové veci

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom, s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list             
 • kópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to : 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. *

Jazykové znalosti, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni výhodou
 • zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní
 • komunikatívnosť, spoľahlivosť, organizovanie a plánovanie práce

Forma odmeňovania

 • osobný plat podľa §7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – pri plnom pracovnom úväzku od 1.000,00 EUR

Uzávierka prihlášok

6. decembra 2019, o 14.00 h.

Zasielanie žiadostí

Požadované podklady (nemusia byť úradne overené fotokópie) zašlite poštou na uvedenú adresu alebo osobne na podateľni Úradu Prešovského samosprávneho kraja, v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ: „VK - IPC HE“.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne vyhlasovateľa výberového konania.

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

PhDr. Adriána Bezdeňová, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, adriana.bezdenova@vucpo.sk, tel: 051/7081 113.

Výberové konanie

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený mailom a telefonicky..

***

Prešov 14. 11. 2019

v. r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 18.2.2019 / Aktualizované: 15.01.2021 HoreTlačiť