Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom čo najskôr, resp. dohodou
 • plný pracovný úväzok 37,5 h týždenne
 • pracovný pomer na dobu neurčitú

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • najmenej 5 rokov odbornej praxe v sociálnych službách
 • najmenej 3 roky riadiacej praxe

Náplň práce, zodpovednosť

 • Vedenie Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK podľa príslušných kompetencií uvedených na www.po-kraj.sk

Iné kritéria a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • prehľad v legislatíve
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom
 • profesijný štruktúrovaný životopis (presný popis odbornej a riadiacej praxe v tvare mesiac/rok od/do)
 • návrh „Koncepcie rozvoja odboru sociálnych vecí a rodiny v Prešovskom samosprávnom kraji“ v rozsahu maximálne 10 minútovej prezentácie
 • kópie všetkých nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.vysokoškolský diplom)
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
 • písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi
 • čestné vyhlásenie o riadiacej praxi

Forma výberového konania

ústna časť

 • prezentácia návrhu „Koncepcie rozvoja odboru sociálnych vecí a rodiny v Prešovskom kraji“ v rozsahu maximálne 10 minút vrátane možnosti audio-vizuálnej prezentácia

písomná časť

test v rozsahu 20 otázok z vecne príslušnej legislatívy najmä:

 • Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Forma odmeňovania

 • V zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - platová trieda 09, stupeň podľa uznanej praxe.
 • Hrubá mzda od 2.000,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Výberové konanie - vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny“ a to v termíne do 26.06.2023. Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom,
 • komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Mgr. Jana Mašlejová, oddelenie práce a miezd PSK
 • tel.: +421 51 7081 146
 • e-mail: jana.maslejova@psk.sk

***

V Prešove dňa 25. 05. 2023

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 25.05.2023 / Aktualizované: 25.05.2023 HoreTlačiť