Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Samostatný odborný referent na Odbore kultúry

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Samostatný odborný referent na Odbore kultúry (zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky)

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas,
 • pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky,
 • plný pracovný úväzok,
 • počet obsadzovaných miest: minimálne 1

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorej z nasledujúcich oblastí:
  • humanitný odbor, učiteľstvo,
  • turizmus, regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy,
  • verejná správa a regionálny rozvoj,
  • manažment,
 • prax minimálne 1 rok v niektorej z nasledujúcich oblastiach rozvoja kultúry:
  • prax v kultúrnych inštitúciách (divadlá, galérie, múzeá, knižnice, skanzeny, osvetové strediská, hvezdárne a pod.),
  • prax v oblasti organizácie kultúrnych podujatí,
 • výhodou znalosť anglického jazyka.

Náplň práce, zodpovednosť

 • príprava návrhov na zriadenie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie, kultúrnych organizácií,
 • v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (knižnice, múzeá, galérie, osvetové strediská, hvezdárne a planetária, divadlá a umelecké telesá),
 • kontrola činnosti kultúrnych organizácií v zmysle platných zákonov,
 • zabezpečovanie kultúrnych programov na podujatiach organizovaných PSK,
 • budovanie partnerstiev zameraných na rozvoj kultúry v samosprávnom kraji,
 • monitorovanie, kontrola, analýza a vyhodnocovanie stavu kultúry v samosprávnom kraji,
 • odborné spracovanie podkladov a prípravu programov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: kultúrno-osvetové zariadenia,
 • príprava podkladov pre SMART koncepciu,
 • spolupráca so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami,
 • odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvie kultúry,
 • samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy,
 • vypracúvanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja v odvetví kultúry na úrovni vyššieho územného celku,
 • spracovávanie agendy spojenej s činnosťou rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku kultúry,
 • príprava a implementácia marketingových stratégií podriadených organizácií,
 • organizovanie kultúrnych podujatí v rámci PSK,
 • participácia na projektoch celonárodného charakteru so zapájaním kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
 • metodické usmerňovanie a koordinovanie úloh operačného plánovania kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
 • spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja kultúry vo všetkých oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • kópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.  vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
 • orientácia na výsledok a cieľ,
 • veľmi dobré analytické schopnosti, koncepčné myslenie,
 • protokolárne vystupovanie a prejav,
 • znalosť anglického jazyka výhodou,
 • skúsenosti s realizáciou kultúrnych aktivít, rozvojových programov v oblasti kultúry,
 • znalosť legislatívy v oblasti kultúry.

Forma odmeňovania

 • funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 6, stupeň podľa uznanej praxe.
 • Hrubá mzda od 1.000,00 EUR.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto referent na Odbore kultúry - zástup počas MD/RD “ a to v termíne do 19.09.2022. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Mgr. Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry
 • tel.: +421 51 7081 751, mob. 0917 248 183
 • e-mail: emilia.antolikova@psk.sk

***

V Prešove dňa 09. 09. 2022

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 08.09.2022 / Aktualizované: 09.09.2022 HoreTlačiť