Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Verejné obstarávanie

PSK ako verejný obstarávateľ sa pri verejnom obstarávaní riadi Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorý nadobudol účinnosť v plnom znení 18. apríla 2016. Informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania sú prísne regulované týmto zákonom.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa §1 tohto zákona, ktorými sa upravuje - zadávanie zákaziek (zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb), súťaž návrhov a zadávanie koncesií (koncesie na stavebné práce, koncesie na služby a správu vo verejnom obstarávaní).

Pod zákazkou sa v zmysle § 3 uvedeného zákona rozumie odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo zákazka s nízkou hodnotou (§ 117) v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Bližšie informácie o zákazkach a koncesiách nájdete na uvedenom odkaze Verejné obstarávanie.

Predmety zákazky sa zatrieďujú podľa klasifikácií platných v Európskom spoločenstve. Jednou z klasifkácií je Spoločný slovník obstarávania (CPV) ako klasifikačný systém zameraný na štandardizáciu údajov na definovanie predmetu zákazky - viac na www.uvo.gov.sk.

Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk. Pri elektornickej aukcii sa primerane použije postup uvedený v § 54 uvedeného zákona

Elektronické trhovisko (EKS) je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupov tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom EKS je Ministerstvo vnútr SR.

Profil Prešovského samosprávneho kraja na portáli EKS:

 

UVO - Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovom sídle Úradu pre verejné ostarávanie (ÚVO - www.uvo.gov.sk) verejného obstarávateľa, na ktorej sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. PSK,  ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Prešovský samosprávny kraj na webovom sídle UVO:

 

Elektronické služby PSK v oblasti verejného obstarávania:

Aktuálne ponuky 

Prebiehajúce zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sú zverejnené na webovom sídle Úradu verejného obsatarávania.

Archív ponúk

Staršie  uverejnené ponuky na  webovom sídle PSK nájdete v archíve.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: organizacia(at)vucpo.sk

    
    

Zastupiteľstvo PSK

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 28.04.2017 HoreTlačiť