Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Verejné obstarávanie

Aktuálne ponuky 

Prebiehajúce zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sú zverejnené na webovom sídle Úradu verejného obstarávania.

Na tomto mieste sú zverejnené aktuálne ponuky. Ak je toto miesto prázdne, neprebieha žiadna ponuka. 

 

Archív ponúk

Staršie  uverejnené ponuky na  webovom sídle PSK nájdete v archíve.

Verejné obstarávanie Úradu Prešovského samosprávneho kraja

PSK ako verejný obstarávateľ sa pri verejnom obstarávaní riadi Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorý nadobudol účinnosť v plnom znení 18. apríla 2016. Informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania sú prísne regulované týmto zákonom.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa §1 tohto zákona, ktorými sa upravuje - zadávanie zákaziek (zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb), súťaž návrhov a zadávanie koncesií (koncesie na stavebné práce, koncesie na služby a správu vo verejnom obstarávaní).

Pod zákazkou sa v zmysle § 3 uvedeného zákona rozumie odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo zákazka s nízkou hodnotou (§ 117) v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Bližšie informácie o zákazkách a koncesiách nájdete na uvedenom odkaze Verejné obstarávanie.

Predmety zákazky sa zatrieďujú podľa klasifikácií platných v Európskom spoločenstve. Jednou z klasifkácií je Spoločný slovník obstarávania (CPV) ako klasifikačný systém zameraný na štandardizáciu údajov na definovanie predmetu zákazky - viac na www.uvo.gov.sk.

Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk. Pri elektronickej aukcii sa primerane použije postup uvedený v § 54 uvedeného zákona

Elektronické trhovisko (EKS) je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupov tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom EKS je Ministerstvo vnútr SR.

 Profil PSK (detail objednávateľa) - EKS

Profil Prešovského samosprávneho kraja na portáli EKS:

 Profil PSK -  UVO 

 Logo UVO - úrad pre verejné obstarávanie

UVO - Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovom sídle Úradu pre verejné ostarávanie (ÚVO - www.uvo.gov.sk) verejného obstarávateľa, na ktorej sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. PSK,  ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Prešovský samosprávny kraj na webovom sídle UVO:

 

 Elektronické služby 

Elektronické služby PSK v oblasti verejného obstarávania:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: lucia.sustikova@vucpo.sk

    
Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 25.11.2020 HoreTlačiť