Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kryvosheya Vadym - rozhodnutie

Doručovanie verejnou vyhláškou

Kryvosheya Vadym

Formát PDF   Posudok o odkázanosti na sociálnu službu - Kryvosheya Vadym (PDF, 293 kB)

Doplňujúce informácie k doručovaniu

  • Dátum zverejnenia:   20.11.2023
  • Dátum doručenia:     7.12.2023

Poznámka - Doručenia verejnou vyhláškou

Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručovanie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR - Doručovanie písomností v správnom konaní a nazeranie do administratívneho spisu - PDF (440 kB)

Publikované: 20.11.2023 / Aktualizované: 20.11.2023 HoreTlačiť