Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Verejná vyhláška

Doručenie verejnou vyhláškou

Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručovanie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR - Doručovanie písomností v správnom konaní a nazeranie do administratívneho spisu - PDF (440 kB)

Aktuálne

Paul Ziebell - Rozhodnutie o zastavení konania

26.01.2023 Doručovanie verejnou vyhláškou - Paul Ziebell - Rozhodnutie o zastavení konania (27.1.-10.2.2023)

Katarína Onofrejová - Výzva na doloženie náležitosti

26.01.2023 Doručovanie verejnou vyhláškou - Katarína Onofrejová - Výzva na doloženie náležitosti (27.1.-10.2.2023)

Katarína Onofrejová - Rozhodnutie o prerušení konania

26.01.2023 Doručovanie verejnou vyhláškou - Katarína Onofrejová - Výzva na doloženie náležitosti (27.1.-10.2.2023)

 

 

Publikované: 23.01.2023 / Aktualizované: 26.01.2023 HoreTlačiť