Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Slovník pojmov

Slovník niektorých pojmov požitých pri účtovných závierkach

Pri uvedených pojmoch boli použité definíce z dokumentu MF SR "Register účtovných závierok (verejná časť) - príručka používateľa".

Auditovaná dňa

Znamená dátum, ktorý určuje dátum uloženia správy audítora do registra účtovných závierok.

Individuálna účtovná závierka

Pod individuálnou účtovnou závierkou Prešovského samosprávneho kraja (PSK)  sa rozumie účtovná závierka len za Úrad PSK.

Konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku podľa zákona č. 431/2002 Z.z. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa IFRS.

Pod konsolidovanou účtovnou závierkou Prešovského samosprávneho kraja (PSK)  sa rozumie účtovná závierka za celý PSK, teda za Úrad PSK a organizácie v zriaďovateskej pôsobnosti PSK.

Správa audítora

Správa, ktorú vyhotovuje audítor v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Súvaha

Inak bilancia, je súpis majetku (strana aktív) a jeho zdrojov (strany pasív) v účtovníctve za určité obdobie. Hodnota strany aktív sa vždy rovná hodnote strany pasív.

Účtovná závierka

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie vyuţívajú (ďalej len „používatelia"). Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v prípadoch ustanovených zákonom v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok.

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

a) súvaha,

b) výkaz ziskov a strát,

c) poznámky.

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

a) výkaz o príjmoch a výdavkoch,

b) výkaz o majetku a záväzkoch. 

 

Publikované: 13.01.2016 / Aktualizované: 17.03.2017 HoreTlačiť