Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - prenájom majetku - SPŠ technická, Bardejov

Ponuka na prenájom majetku - Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

 1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov

Sídlo: Komenského 5, 085 42 Bardejov
IČO: 00161705
DIČ: 2020508820, nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ
Kontaktná osoba: Božena Michalčinová, hospodárka školy
Kontakt:  +421 544 722 450

 1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 2579 v katastrálnom území Bardejov,  súpisné číslo 555, na pozemku registra  KN C,  parcela č. 1155/8, a to:

 • nebytové priestory SPŠT, Komenského 5, Bardejov na prízemí,  vhodné na poskytovanie služieb  
 • prenajímaná plocha priestorov na poskytovanie služieb – 7,60 m²
 • prenajímaná plocha skladových priestorov – 9,60 m²
 • prenajímaná plocha spoločných priestorov – 31,10 m²

do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

V týchto priestoroch sa nevykuruje a nie je sprístupnený prívod vody.

 1. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je  nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.
 2. Minimálna ponúknutá výška nájomného za nehnuteľný majetok bez platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku  minimálne v nasledovnej výške:
 • 36,00 € /m²/rok za priestory na poskytovanie služieb
 • 17,70 €/m²/rok za skladové priestory
 • 9,90 €/m²/rok za spoločné priestory.

K nájmu budú nájomníkovi fakturované náklady za dodané služby, spojené s užívaním priestorov. Nájomcovi priestoru  vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

 1. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3 – mesačnou bez udania dôvodu.
 1. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 09.12.2021 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov – neotvárať!“

na adresu:

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov

Komenského 5

085 42  Bardejov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.
Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

 1. Návrh musí obsahovať:
 • oprávnenou osobou navrhovateľa podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponúkaná výška nájomného za m²/rok za priestory na poskytovanie služieb
 • ponúkaná výška nájomného za m²/rok za skladové priestory
 • ponúkaná výška nájomného za m²/rok za spoločné priestory
 • predmet nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu, takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: …... č. ….... alebo
  • nájomca – právnická osoba  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail).
 1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.
 2. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 3. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 4. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.
 6. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.
 1. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Boženou Michalčinovou – hospodárkou školy, č. t. 054/4722450.

Zverejnené  od 24.11.2021 do 09.12.2021, 10.00 hod.

Publikované: 24.11.2021 / Aktualizované: 24.11.2021 HoreTlačiť