Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S – prenájom majetku – SPŠ stavebná, Prešov

Ponuka na prenájom majetku – Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10,  Prešov

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom PSK, v platnom znení, zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná priemyselná škola stavebná

Sídlo:    Plzenská 10, 080 01  Prešov

IČO:      00161837

DIČ:      2020521827

Nie je platca DPH

Štatutárny orgán: Mgr. Stanislav Kolpak, riaditeľ školy

Kontaktná osoba: Mgr. Milena Pastierová

Telefón: 051 77 32 603

 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže zapísaného na LV 12894 v katastrálnom území Prešov,  súpisné číslo stavby 2831, na parcele  registra KN C 3961/2 v meste Prešov, Plzenská 10,  do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Predmetom prenájmu budú nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na prízemí v  budove školy o celkovej výmere 21,80 m2..

Nebytové priestory sú určené na zriadenie a prevádzkovanie  školského bufetu pre žiakov a zamestnancov  školy  v zmysle § 8, odst. 3 Vyhlášky č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a požiadaviek prenajímateľa.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verenej súťaže je nájomná zmluva, ktoré je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá,  táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom emailom.
 2. Minimálna ponúkaná výška nájomného za nehnuteľný majetok bez platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená v minimálnej výške:

        Nebytové priestory – 50,- €/m2/rok.

 1. Nájomcovi z prenájmu vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.
 2. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa súťaže v lehote do 21 septembra 2021 do 10.00 h v zalepenej obálke so spiatočnou adresou záujemcu a výrazným označením:

Obchodná verejná súťaž – „Nájom nehnuteľného majetku – neotvárať“

Na adresu:

SPŠ stavebná
Plzenská 10
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatie ponuky na prezenčnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

 1. Návrh musí obsahovať:
 • Oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • Ponúkanú výšku nájomného v €/m2/rok
 • Účel nájmu
 • Doba nájmu
 • Presnú identifikáciu záujemcu takto:
  • Nájomca – fyzická osoba (Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu), alebo
  • Nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, číslo účtu, alebo
  • Nájomca právnická osoba  - obchodné meno , sídlo, IČO, bankové spojenie, číslo účtu, číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, potvrdzujúceho právnu subjektivitu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register okresného súdu ... oddiel...vložka...
 • Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • Kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. e-mail, telefón)

C. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.

d.  Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e.  V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f.  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.

g. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

h.  Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku bude umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Mgr. Stanislav Kolpak, riaditeľ školy. Č. t. 0948 029 600

 

Zverejnené od 06.09.021 do  2109.2021, 10:00.2021

Publikované: 06.09.2021 / Aktualizované: 06.09.2021 HoreTlačiť