Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ EHaS J.Andraščíka, Bardejov

Ponuka na prenájom majetku - nebytové priestory v malej telocvični - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Sídlo: Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov
IČO: 36155993
DIČ: 2021364598 , nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: Ing. Helena Ferková, riaditeľka  školy
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Barnová
Tel. č.: 054 4885126

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže  zapísaného na  LV 6448, katastrálne územie Bardejov,  súpisné číslo stavby 871, na parcele registra KN C parcelné číslo 216  v meste Bardejov na ul. 29. augusta 4 do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Predmetom prenájmu budú nebytové priestory v budove  Ľudovej jedálne:

 •  malá telocvičňa, šatne, sociálne zariadenia  na ul. 29. augusta 4, Bardejov
 • celková prenajímaná plocha nebytových  priestorov je 227,86 m2 

v čase: pondelok – piatok od  8.00 h  do 21.00 h

     okrem utorka v čase od    17.00 – 18.00 h.

Možné využitie priestoru: na športové aktivity vykonávané v súlade s prevádzkovým poriadkom telocvične a s minimálnym rizikom poškodzovania telocvične.

Minimálny čas vymedzený na prenájom: 1 hodina týždenne.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.
 2. Ponúknuté nájomné nebytových priestorov bez  platieb za energie a služby spojené užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za hod:
 • prenajímaná plocha malá telocvičňa, šatne, sociálne zariadenia  na ul. 29. augusta 4, Bardejov            10.- €/hod

Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn   a pod. )  bude fakturované mesačne vopred.

 1. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy v dohodnutom čase s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou  3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa  v lehote do 27. 09. 2021   do  13:00 hod.  v  zalepenej obálke s výrazným označením:

 

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – malá telocvičňa – neotvárať!“

na adresu:

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01  Bardejov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.
 

Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

b. Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponuka výšky nájomného  v €/hod.
 • predmet nájmu
 • dobu nájmu
 • účel  nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu,. alebo
  • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.

d. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.

g. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

h. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – PhDr. Eva Barnová, zástupca riaditeľky pre TEČ,  tel. číslo  054/4885126

 

Zverejnené od  10.09.2021 do 27.09.2021, 13.00 hod.

Publikované: 10.09.2021 / Aktualizované: 10.09.2021 HoreTlačiť