Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. – Prenájom majetku – Krajské múzeum v Prešove

 

Ponuka na prenájom - O.V.S. – Prenájom majetku –  Krajské múzeum v Prešove

 

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

 

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

 

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy

na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku –

vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

 

    Názov: Krajské  múzeum v Prešove

    Sídlo:   Hlavná 86, 080 01 Prešov

    IČO :  37781278

    DIČ :   2021481825 

    Štatutárny zástupca: PhDr. Ľuboš Olejník, PhD., riaditeľ Krajského múzea v  Prešove                   

    Tel.: 051/7734708

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet zmluvy:

Nájom nehnuteľného majetku evidovaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 959 v katastrálnom území Prešov a predmetom nájmu je:

 • parkovacie miesto na časti pozemku registra KN C  parc. č. 456/5 o výmere 12,5 m2 vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa zapísaného na liste vlastníctva č. 959, katastrálne územie Prešov,

do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotení ako najvýhodnejší.

Využitie : parkovanie 1 osobného motorového vozidla

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.

b) Nájom plochy pozemku o výmere 12,5 m2  nie je možné využiť na komerčné účely.

c) Ponúknutá minimálna výška nájomného bez platieb za služby spojené s užívaním majetku: trhové nájomné podľa prieskumu cien

 • minimálne 44,84  €/m2/rok

d) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia doručeného nájomcovi, v závislosti od úrovne inflácie, a to jedenkrát ročne. Nájomné platné k 31.12. bežného roka sa preto zvýši o mieru inflácie vyhlásenú štatistickým úradom Slovenskej republiky a to od 1.1. nasledujúceho roka. Výška ročného nájomného sa zaokrúhli na celé eurá nahor.

d) Spôsob platieb za nájom: polročne do konca mesiaca, ktorý predchádza danému polroku  v  sume dohodnutej polročnej platby na základe fakturácie prenajímateľa. Prvá platba bude splatná do 15 dní od účinnosti zmluvy na základe  faktúry vystavenej prenajímateľom na účet prenajímateľa.

e) Ak je nájomca v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný za každý deň omeškania zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.

f) K nájomnému budú nájomníkovi ročne  fakturované aj náklady na daň z nehnuteľnosti.

g) Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3 – mesačnou bez udania dôvodu.  Využitie parkovacích miest je možné  počas celého roku.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

a) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa –  Krajské múzeum v Prešove  v lehote do 04.03.2021 do 12:00 hod. v zalepenej obálke  s výrazným označením

 

Obchodná verejná súťaž – Nájom –  neotvárať!“

 

  na adresu:

    Krajské múzeum v Prešove

    Hlavná 86

    080 01 Prešov

 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke Krajského múzea v Prešove.

Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

 

b) Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponúkaná výška nájomného za m2/rok, predmet nájmu, účel nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu  takto:     
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého    pobytu,  zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
  • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.

g) Účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaže.

h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaže súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a tvoriaci nájomný vzťah.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore –  tel.: 051/7734708

Zverejnené od 17.02.2021 do 04.03.2021, 12:00.

 

Publikované: 17.02.2021 / Aktualizované: 17.02.2021 HoreTlačiť