Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - Prenájom majetku - SOŠ, Kežmarok

Ponuka na prenájom - O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov:                     Stredná odborná škola,
Sídlo:                       Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok
IČO:                         37880012
DIČ:                         2021700439
Štatutárny orgán:     Ing. Vojtech Wagner, poverený vedením školy
Kontaktná osoba:    PhDr. Marta Sabolová, zástupkyňa riaditeľa pre PV – správca budovy
                                Tel.č. 0910 976 955

2. Predmet nájmu

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže, zapísaného na LV č. 2814, k. ú. Kežmarok, v meste Kežmarok na ulici Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok, a to priestory:

 • priestor na streche strojovne výťahu o výmere 10 m2

 • technologická miestnosť na streche nehnuteľnosti o výmere 11,5 m2

 • ostatné spoločné priestory v budove na 7. poschodí pred vstupom do strojovne výťahu o výmere 6 m2

do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvýhodnejší.

Predmet nájmu sa nachádza v budove Domova mládeže na Garbiarskej ulici 1, 060 01 Kežmarok, stavba so súpisným číslom 1466,  na parcele KN C č. 1805/2.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.

b) Minimálne nájomné časti nehnuteľného majetku bez platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku je stanovené na sumu:

 • 150,00 €/m2/ročne za priestory na streche a za  technologickú  miestnosť na streche,  
 •  50, 00 €/m2/ročne za ostatné spoločné priestory v budove na 7. poschodí pred vstupom do strojovne výťahu 

a bude fakturované štvrťročne dopredu najneskôr do 15. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

c) Služby spojené s nájmom -  prívod elektrickej energie na predmet nájmu si zabezpečí nájomca na vlastné náklady a uzavrie samostatnú zmluvu s príslušným energetickým dodávateľom a nainštaluje samostatné meradlo.

d) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia tak, že celková výška nájomné platná k 31. 12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

e) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

f) Obdobie nájmu:  nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 04. 03. 2021 do 14:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

 

„Obchodná verejná súťaž – prenájom priestorov – neotvárať!“

 

na adresu:

Stredná odborná škola
Garbiarska 1
060 01  Kežmarok

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

b) Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy

 • ponúkaná výška nájomného v €/m2/rok

 • dobu nájmu

 • účel nájmu

 • presnú identifikáciu záujemcu, takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu alebo
  • nájomca – právnická osoba  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.

g) Účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaže.

h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaže súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a tvoriaci nájomný vzťah.

5. Obhliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s PhDr. Martou Sabolovou, zástupkyňou riaditeľa školy pre praktické vyučovanie – správca budovy, č.t. 0910 976 955.

Zverejnené od 17.02.2021 do 04.03.2021, 14:00 h.

Publikované: 17.02.2021 / Aktualizované: 17.02.2021 HoreTlačiť