Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná priemyselná škola elektrotechnická

O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná priemyselná škola elektrotechnická

 

Prešovským samosprávny kraj (ďalej len PSK)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Sídlo: Plzenská 1, 080 47 Prešov

IČO: 00161829

DIČ: 2020521811

Štatutárny orgán: Ing. Iveta Marcinčinová - riaditeľka

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Budiš - zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť

Tel.: 0918740018

 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

a) Predmet zmluvy:

 

Prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe správcu majetku – Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Plzenská 1, Prešov ako vyhlasovateľa. Ide o prenájom nebytových priestorov vo výmere 32m2 nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti súpisné číslo 2832 na parcele registra KN C parcelné č. 3930/1, zapísanej na LV č. 12471, k.ú. Prešov, a to:

 

Obchodné priestory o výmere 32,00 m2

 

Vchod do predajne je samostatný z Masarykovej ulici a nie je narušený výchovno-vzdelávací proces.

 

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá , tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.  

b) Ponúknutá výška nájomného nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 za rok

 • Obchodné priestory o výmere 32 m2      64,00 €/m2 /rok

  Nájomcovi  priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

K cene nájmu budú fakturované prevádzkové náklady (dodávka elektrickej energie, tepla a ohrev vody, vodné - stočné, zrážkové vody a ostatné náklady), platby budú fakturované  mesačne dopredu.

 

c) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

d) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

e) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

f) Poistenie majetku si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady.

 

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

a) Návrh je potrebné doručiť na sekretariáte riaditeľa školy – vyhlasovateľa: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov v termíne do 17.08.2020 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s identifikáciou záujemcu a označením:

„Obchodná verejná súťaž – prenájom priestorov neotvárať!“

 

na adresu školy:         Stredná priemyselná škola elektrotechnická

                                   Plzenská 1

                                   080 47 Prešov

 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

 

b) Návrh musí obsahovať:

 

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy,

 • ponúkaná výška nájomného za m2/rok,

 • predmet nájmu,

 • účel nájmu,

 • dobu nájmu

 • presnú identifikáciu navrhovateľa takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,  miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo

  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri -  obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo

  • nájomca – právnická osoba –obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu navrhovateľa, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...

   ·  súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 

   ·  kontaktné údaje navrhovateľa (telefón, e-mail)

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom

 v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

g) Účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na  tejto obchodnej verejnej súťaži.

h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov.

 

5. Obhliadka majetku

 

 Obhliadka priestorov bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore. Kontakt – Ing. Juraj Budiš, tel. č. 0918740018

 

V Prešove, dňa 29.07.2020

Ing. Iveta Marcinčinová, v.r.,

 riaditeľka SPŠ elektrotechnickej

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 31.7.2020 do 17.8.2020, 12:00.

 

Publikované: 31.07.2020 / Aktualizované: 31.07.2020 HoreTlačiť