Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. – Prenájom majetku - SOŠ podnikania, Prešov

Ponuka na prenájom - O.V.S – SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na  „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov:                                   Stredná odborná škola podnikania

Sídlo:                                     Masarykova 24, 081 79 Prešov
IČO:                                       37880241
DIČ:                                       2021706678
IČ pre DPH:                           SK2021706678
Štatutárny orgán:                    Mgr. Michal Čiernik., riaditeľ školy
Kontaktná osoba:                   Mgr. Edita Šebejová, zástupca riaditeľa pre TEČ
Tel. č.:                                    051/7733413, 0903 772 019

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže zapísaného na LV č. 12900 k.ú. Prešov, v meste Prešov na ulici Masarykova 24, a to nebytové priestory stavby – Predajňa, so súpisným číslom 2723 na parcele KN C 5094/2 - prenajímaná plocha nebytového priestoru je 154 m2- prízemie, do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

 • Obchodné priestory – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 54 m2
 • Skladovacie priestory – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 36 m2
 • Ostatné priestory – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 64 m2

Možný účel využitia: sklad a obchod.

 

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.

b) Ponúknuté nájomné nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za mna rok:

 • plocha využívaná ako obchodné priestory:  120,00 €/ m2/rok
 • plocha využívaná na skladovanie:  70,00 €/ m2/rok
 • plocha využívaná ako ostatné priestory:  40,00 €/ m2/rok (spoločné priestory, sociálne zariadenie, vstavaná chladnička na mäso)

Nájomné a služby spojené s nájmom (zálohy za dodávku tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,  vodné a stočné a pod.) budú fakturované štvrťročne dopredu k 8. dňu v prvom mesiaci daného štvrťroka.

Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť štvrťročného depozitu nájomného.

Nájomca hradí daň z nehnuteľnosti.

c) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12 bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

d) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

e) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr od 1.1.2021 s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov v lehote do 3.12.2020 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením

Obchodná verejná súťaž – prenájom nebytových priestorov – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Stredná odborná škola podnikania 
Masarykova 24
081 79 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

b) Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponúkanú výšku nájomného za m2/rok,
 • predmet nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné, číslo´, občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
  • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 10 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e)  V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

g) Účastník súťaže nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy tvoriaci nájomný vzťah.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Mgr. Edita Šebejová, zástupca riaditeľa pre TEČ,  tel. číslo 0903772019

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 18.11.2020 do 3.12.2020, 13.00.

Publikované: 18.11.2020 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť