Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - prenájom časti pozemku - SOŠ polytechnická, Humenné

Ponuka na prenájom - O.V.S.  -  Stredná odborná škola polytechnická, Humenné

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo: Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
IČO: 00893358
DIČ: 2021213931 , nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: Ing. Anton Bača, riaditeľ  školy
Kontaktná osoba: Ing. Anton Bača, riaditeľ školy, tel. č. 0903 636 851

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 8362 v katastrálnom území Humenné a to  časť pozemku registra KN C parcelné číslo 4112/1 , v meste Humenné, Štefánikova 1550/20, Humenné,   druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Predmetom nájmu bude:

 • časť pozemku o  výmere  30 m2,

 • využitie: na umiestnenie 5 ks reklamných zariadení  o maximálnom rozmere 2,40 m x 5,10 m

  Prenájom je možný len vcelku.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.

b) Ponúknutá výška nájomného za prenájom časti pozemku :

 • Minimálne nájomné je vo výške 96,- €/m2/rok.
 • V prípade umiestnenia svetelného  reklamného panelu, bude účtovaná pomerná časť nákladov  na elektrickú energiu.
 • Nájomné ( prípadne platby za služby ) budú fakturované ročne dopredu.

 • Nájomca hradí daň z nehnuteľnosti.

 • Nájomcovi vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

c) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok. Výška nájomného v nadväznosti na mieru inflácie sa neupraví, ak úprava o mieru inflácie bude menšia alebo rovná sume 30 €.

d) Účel využitia: umiestnenie reklamného zariadenia (panelu), na ktorom bude umiestnená reklama s výnimkou politickej reklamy.  

e) Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy.

 

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa  v termíne do 30.10.2020 do 14:00  hod.  v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž –  prenájom pozemku – neotvárať!“

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra  v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“

 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy

 • ponúkaná výška nájomného za m2/rok,  

 • predmet nájmu

 • účel nájmu

 • dobu nájmu

 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ), takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo

  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO,

  • nájomca – právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...

 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 

g) Účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených / spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a tvoriaci nájomný vzťah.

5. Ohliadka objektu

Ohliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore, na tel. č. 0903 636 851 Ing. Anton Bača , riaditeľ školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 15.10.2020 do 30.10.2020 do 14:00 hod.

Publikované: 15.10.2020 / Aktualizované: 15.10.2020 HoreTlačiť