Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory v budove evidovanej na liste vlastníctva č. 10575, súpisné číslo stavby 2982, na parcele číslo 1635 a súpisné číslo stavby 3441 na parcele číslo 1618/6,
 • prenajímaný priestor sa nachádza v budove objektu Turistickej ubytovne – Blok C a Kovodielní – Blok B na Štefánikovej ul. č. 64, Bardejov,
 • miestnosti je možné prenajať jednotlivo
 • Blok C (budova Turistickej ubytovne, súpisné číslo stavby 2982, parcela č. 1635):
  • miestnosť č. 4: 15,02 m2,  miestnosť č. 5: 33,57 m
  • miestnosť č. 8: 21,24 m2 , miestnosť č. 10: 40,71 m2
  • miestnosť č. 11: 17,89 m2, miestnosť č. 15: 15,35 m2
  • miestnosť č. 16: 17,92 m2, miestnosť č. 23: 20,36 m2
  • miestnosť č. 24: 10,90 m2 , miestnosť č. 7: 40,89 m2
 • Blok B (budova Kovodielne, súpisné číslo stavby 3441, parcela č. 1618/6):
  • miestnosť č. 13: 59,25 m2 , miestnosť č. 14: 23,78 m2
  • miestnosť č. 15: 31,03 m2 ,miestnosť č. 16: 44,57 m
  • miestnosť č. 20: 16,97 m2,  miestnosť č. 22: 18,85 m2

K jednotlivým miestnostiam bude daná do prenájmu aj časť prislúchajúcich spoločných priestorov (chodby, sociálne zariadenia).

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru: zriadenie skladov, kancelárií, obchodné priestory, na poskytovanie služieb, na nekomerčné účely
 • obdobie najskôr od 1.4.2016
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok:
  • plocha využívaná ako skladové priestory: 16,78 EUR/ m2/rok
  • plocha využívaná ako kancelárske priestory: 26,84 EUR/ m2/rok
  • plocha využívaná na obchod: 29,74 EUR/ m2/rok
  • plocha využívaná na služby: 21,74 EUR/ m2/rok
  • plocha využívaná ako spoločné priestory: 12,71 EUR/ m2/rok
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda a daň z nehnuteľností. Upratovanie a odvoz odpadu si môže nájomca riešiť na svoje náklady alebo bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Spojená škola
Štefánikova 64

085 01 Bardejov

Posledný deň prijímania ponúk: 18.3.2016 do 14:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • účel nájmu,
 • dobu nájmu,
 • špecifikáciu miestností,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Ing. Peter Marcin tel.:0905 799 052, e-mail: ekonom@spojenabj.sk .

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 03.03.2016 do 18.03.2016, 14:00.

 

Publikované: 03.03.2016 / Aktualizované: 03.03.2016 HoreTlačiť