Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ Humenné, Mierová 1973/79

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytový priestor v nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 8359, súpisné číslo stavby 1475 na parcele KNC č. 3305, katastrálne územie Humenné
 • nebytový priestor sa nachádza v budove Strednej odbornej školy Humenné na ulici Družstevná 1475, pavilón E a je o celkovej výmere 14,30 m2 a to:
  • bufet - predajňa o výmere 7,20 m2
  • skladovací priestor o výmere 7,10 m2
 • nebytový priestor sa dá využiť ako bufet + skladovací priestor
 • minimálna cena nájmu:
  • bufet – predajňa 30,30 € s DPH/m2/rok
  • skladovací priestor 20,40 € s DPH/m2/rok

K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov, a to: dodávka elektrickej energie, dodávka tepla, vodné, stočné, vody z povrchového odtoku a poplatok za užívanie spoločných priestorov.

 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu a účelu požadujeme doručiť do 15.3.2016 do 14.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky) v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať: 

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € s DPH/m2/rok),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu je možné získať na telefónnom čísle správu 057/7752697 u Bc. Evy Gáborovej, vedúcej úseku technicko – ekonomických činností alebo 0915 869 094 u RNDr. Oľgy Skysľakovej, riaditeľky školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 26.02.2016 do 15.03.2016, 14:00.

Publikované: 26.02.2016 / Aktualizované: 26.02.2016 HoreTlačiť