Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nájom nehnuteľného majetku - garáže v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu – Technická univerzita Košice

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov, IČO: 00161837, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

 • nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12894, k. ú. Prešov, a to:

  nebytové priestory o výmere 20,16 m2 (garáž), nachádzajúce sa v nehnuteľnosti súpisné číslo stavby 2831 – škola, umiestnenej na pozemku registra C KN parcelné číslo 3961/2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,

do nájmu nájomcuTechnická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

 • 27 € /m2/rok,

Účel nájmu:

 • parkovanie služobného motorového vozidla nájomcu

Doba nájmu:

 • doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Technická univerzita v Košiciach je vlastníkom susednej budovy súpisné č. 11754 na parcele č. 3961/3, evidovanej na LV č. 4645 v k.ú. Prešov, ktorá je súčasťou areálu školy a je využívaná Fakultou výrobných technológií v Prešove na školské účely. Priestory garáže sú súčasťou budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej, nachádzajú sa v uzatvorenom areáli, Fakultou výrobných technológií v Prešove budú využité vo verejnom záujme a v súlade s predmetom činnosti nájomcu. Nájomca sa bude alikvotne spolupodieľať aj na nákladoch za vodu z povrchového odtoku a ďalších platbách spojených s užívaním garáže.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 08.04.2016 do 26.04.2016, 10:00.

Publikované: 08.04.2016 / Aktualizované: 08.04.2016 HoreTlačiť