Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nájom nebytových priestorov v k.ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Mesto Sabinov

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne:

Prenajímateľ:

Gymnázium Antona Prídavku, Komenského 40, 083 01 Sabinov, IČO: 00161152, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

 • nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 4146, k. ú. Sabinov, a to:

  nebytové priestory o výmere 700 m2, nachádzajúce sa v nehnuteľnosti súpisné číslo stavby 1852 – základná škola, spoluvlastnícky podiel ½, umiestnenej na pozemkoch registra C KN parcelné číslo 627/17 a 627/28, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,

do nájmu nájomcu – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 00327735, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

 • 1 € /m2/rok,

Účel nájmu:

 • školské účely – výučba tanečného a výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Sabinove

Doba nájmu:

 • doba neurčitá od 01.09.2016

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Predmet nájmu je z dôvodu poklesu počtu žiakov pre potreby regionálneho školstva dočasne prebytočný, bude využitý vo verejnom záujme na výchovnovzdelávacie účely. Mesto Sabinov je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti so spoluvlastníckym podielom ½, využíva prízemie nehnuteľnosti na výučbu 1.stupňa Základnej školy so sídlom Komenského 13 v Sabinove.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 08.04.2016 do 26.04.2016, 10:00.

Publikované: 08.04.2016 / Aktualizované: 08.04.2016 HoreTlačiť