Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory v budove evidovanej na liste vlastníctva č. 10575, súpisné číslo stavby 2980, na parcele číslo 1630, katastrálne územie Bardejov,
 • prenajímaný priestor sa nachádza v budove objektu Stolárskej dielne II. na Štefánikovej ul. č. 64, Bardejov,
 • miestnosť sa prenajíma vcelku
 • predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte Stolárska dielňa II. a to:

miestnosť č. 2: 97,26 m2

 

K tejto miestnosti nepatria žiadne spoločné priestory (chodby, sociálne zariadenia).

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru : zriadenie skladu
 • obdobie najskôr od 1.2.2015 - na neurčito
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok: 

plocha využívaná ako skladové priestory: 14,87 EUR/ m2/rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia a daň z nehnuteľností. Budova, kde sa nachádza prenajímaný priestor nie je napojená na vodovod a nie je vykurovaná. Upratovanie a odvoz odpadu si môže nájomca riešiť na svoje náklady alebo ich bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.

 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Spojená škola
Štefánikova 64

085 01 Bardejov

 • Posledný deň prijímania ponúk: 28.1.2015 do 14:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.
 • Ponuka musí obsahovať:
  • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
  • účel nájmu,
  • doba nájmu,
  • špecifikácia miestností,
  • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
  • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
  • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
  • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
  • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Ing. Peter Marcin tel.:0905 799 052, e-mail: ekonom@spojenabj.sk

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 13.1.2015 do 28.1.2015, 14:00.

Publikované: 13.01.2015 / Aktualizované: 13.01.2015 HoreTlačiť