Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ, Okružná 761/25, Poprad

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca majetku:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25,Poprad

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • priestor o pôdoryse 14 m2 nachádzajúci sa na streche výškovej 11 poschodovej budovy Strednej odbornej školy, nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717, postavená na parcele č.852 so súpisným číslom 761, v katastrálnom území Poprad, na ul. Okružnej 25
 • výšková úroveň strechy budovy je 35,7 m
 • priestor je vhodný na umiestnenie antén a iného technologického zariadenia vyžadujúceho umiestnenie vo výške, na vysielanie a príjem rádiových signálov
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Minimálna cena nájmu – trhové nájomné na základe prieskumu trhu za 1 m2 plochy. Podružné meranie elektrickej energie, prípadne vlastnú prípojku si zabezpečí nájomca na vlastné náklady
 • Doba nájmu: neurčitá

Predkladanie ponúk:

 • Termín na doručenie žiadostí o nájom:do 14.11.2014 do 14:00 h. v zalepenej obálke s označením „Prenájom - strecha – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za m2 plochy (pôdorysu)
 • účel nájmu
 • doba nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7721876, alebo ekonom@sos-pp.vucpo.sk.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 30.10.2014 do 14.11.2014, 14:00.

Publikované: 30.10.2014 / Aktualizované: 30.10.2014 HoreTlačiť