Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nebytových priestorov – SPŠ stavebná, Prešov

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NRSR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení kde vyšších územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné.

Správca:

SPŠ stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • predmetom nájmu je nebytový priestor o výmere 1 m2
 • nebytový priestor sa nachádza na chodbe na I. poschodí vedľa vchodu SPŠ stavebnej, Plzenská 10, Prešov, súpisné č. 2831, č. parcely KN C 3961/2, zapísanej na LV č. 12894, katastrálne územie Prešov
 • priestor je určený na zriadenie a prevádzkovanie automatu na teplé nápoje pre zamestnancov a žiakov školy

Podmienky nájmu:

 • úprava priestorov určených na prenájom a zariadenie automatu na vlastné náklady nájomcu bez možnosti kompenzácie
 • doba nájmu neurčitá od nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • minimálna cena nájmu 60,-€/m2/rok
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za energie a služby spojené s nájmom
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom "Cenová ponuka - automat - neotvárať" na adresu:

SPŠ stavebná
Plzenská 10
080 01 Prešov

 • Termín zasielania cenových ponúk je do 30. 10. 2014 do 9.30 h. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky na obálke. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží nekompletnú ponuku, alebo viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 na rok),
 • účel nájmu
 • ponukový list tovaru
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy, vyhlásenia záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok PSK v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákona v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schválenia predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/7732603 u Mgr. Mileny Pastierovej, hospodárky školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 14.10.2014 do 30.10.2014, 9:30.

Publikované: 14.10.2014 / Aktualizované: 14.10.2014 HoreTlačiť