Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor v budove evidovanej na liste vlastníctva č. 8359, súpisné číslo 1475, parcelné číslo 3305, katastrálne územie Humenné
 • nebytový priestor sa nachádza v areáli Strednej odbornej školy Humenné na ulici Družstevná 1475 a je o celkovej výmere 14,30 m2
 • nebytový priestor sa dá využiť ako bufet + skladovací priestor

Podmienky nájmu:

 • nebytový priestor:
  bufet – predajňa o rozlohe 7,20 m2
  skladovací priestor o rozlohe 7,10 m2
 • minimálna cena nájmu:
  bufet – predajňa 24,50 € s DPH/m2/rok
  skladovací priestor 15,90 € s DPH/m2/rok
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom

K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané energie a služby spojené s užívaním priestorov.

Predkladanie ponúk:

 • žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 13.01.2015 do 14.00 v zalepenej obálke s označením „Nájom - neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 057/7752697 u pani Evy Gáborovej, vedúcej úseku technicko – ekonomických činností alebo 0915 869 094 u RNDr. Oľgy Skysľakovej, riaditeľky školy

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 29.12.2014 do 13.01.2015.

Publikované: 29.12.2014 / Aktualizované: 29.12.2014 HoreTlačiť