Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

Predmet nájmu:

 • Predmetom nájmu je prenájom priestorov telocvične, šatne, WC v suteréne budovy Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, 054 01 Levoča, Kláštorská 37, LV č. 1944, parcelné číslo 320, súpisné číslo 553, katastrálne územie Levoča, o celkovej výmere 229,95 m2.

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru: na športové aktivity
 • prenájom možný v dňoch školského vyučovania v čase i po vyučovacom procese školy
 • obdobie: nájom na dobu neurčitú počas školského roka
 • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a služby spojené s nájmom, ktoré budú fakturované nájomcovi
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť v termíne do 8.12.2014 v zalepenej obálke s označením „Telocvičňa – nájom - neotvárať“ na adresu:

Gymnázium  J. Francisciho-Rimavského
Kláštorská 37
054 01 Levoča

 • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 hodinu),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 053 451 2252 – Ing. Mária Teplicová, 053 4255 PaedDr. Anna Vrábľová PhD.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 21.11.2014 do 8.12.2014.

Publikované: 21.11.2014 / Aktualizované: 21.11.2014 HoreTlačiť