Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory (vrátane vybavenia hnuteľných majetkom) umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1183, súpisné číslo 65, na parcele KN C číslo 26, katastrálne územie Svidník
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte budovy školy na Komenského 16 vo Svidníku
 • prenajímaná plocha: priestory učebne o výmere 37,80 m2

Podmienky:

 • využitie priestoru : na vyučovanie, prenájom možný v dňoch školského vyučovania, po vyučovacom procese školy
 • obdobie: nájom na dobu neurčitú najskôr od 1.1.2015
 • minimálna cena nájmu: 3 €/1 hod.
  V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda, daň z nehnuteľností a odvoz odpadu.
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – učebňa – neotvárať“ na adresu:

Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16
089 01 Svidník

 • Posledný deň prijímania ponúk je 05. 11. 2014 do 10.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať: 

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 hodinu),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu, 
 • špecifikáciu miestnosti,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu – 054/7521036 RNDr. Ján Rodák, riaditeľ školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.10.2014 do 05.11.2014, 10:00.

Publikované: 20.10.2014 / Aktualizované: 20.10.2014 HoreTlačiť