Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu – SR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

1.) Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Úradu PSK na Námestí mieru 2 v Prešove

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • nehnuteľný majetok – nebytové priestory v administratívnej budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - budova súp. číslo 5043, na pozemku parc. č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515
  prenajímaná plocha v m2:
  kancelárske a spoločné priestory o celkovej podlahovej ploche 1246,93 m2 a to v rozsahu:
  - miestnosti č.:
  1.13 o výmere 20,64 m2 , 1.14 o výmere 20,63 m2 , 1.15 o výmere 9,94 m2 , 1.27 o výmere 9,98 m2 , 1.28 o výmere 20,48 m2 , 1.29 o výmere 10,56 m2 , 1.30 o výmere 20,05 m2 , 1.31 o výmere 20,63 m2 , 1.32 o výmere 20,49 m2 , 1.33 o výmere 20,63 m2 , 1.34 o výmere 19,54 m2 , 1.49 o výmere 21,51 m2 , 1.50 o výmere 20,23 m2 , 1.51 o výmere 20,37 m2 , 1.52 o výmere 20,37 m2 , 1.53 o výmere 20,23 m2 , 1.54 o výmere 10,53 m2 , 1.55 o výmere 19,64 m2 , 1.56 o výmere 20,91 m2 , 1.68 o výmere 20,91 m2 , 1.69 o výmere 20,23 m2 , 1.70 o výmere 20,37 m2 , 1.71 o výmere 20,37 m2 , 1.72 o výmere 20,23 m2 , 1.73 o výmere 20,37 m2 , 1.74 o výmere 31,94 m2 , 1.75 o výmere 16,84 m2 , 2.1 o výmere 16,57 m2 , 2.2 o výmere 18,81 m2 , 2.3 o výmere 18,54 m2 , 2.4 o výmere 9,03 m2 , 2.5 o výmere 18,46 m2 , 2.6 o výmere 9,03 m2 , 2.8 o výmere 3,04 m2 , 2.49 o výmere 25,77 m2 , 2.50 o výmere 18,33 m2 , 2.51 o výmere 8,90 m2 , 2.52 o výmere 18,28 m2 , 2.53 o výmere 27,71 m2 , 2.54 o výmere 27,71 m2 , 2.55 o výmere 17,02 m2 , 3.58 o výmere 20,64 m2 , 0.10 o výmere 6,20 m2 , 0.11 o výmere 6,29 m2 , 0.12 o výmere 23,31 m2 , 0.16 o výmere 42,29 m2
  Miestnosti spolu: 858,62 m2

Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (11,497 %): 388,31 m2
Prenajaté priestory celkom: 1246,93 m2

do nájmu nájomcu – SR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov so sídlom Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 37937693,

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

 • 40 €/m2/rok za nebytové priestory o celkovej výmere 1246,93 m2

Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností.

Účel nájmu:

 • výkon práv a povinností orgánov špecializovanej štátnej správy, ktoré vyplývajú nájomcovi z platnej právnej úpravy

Doba nájmu:

 • na dobu určitú odo dňa 1.1.2015 do doby nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme nehnuteľného majetku na ul. Duklianskej č.1, Prešov

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

a) Nájomcom je špecializovaný orgán štátnej správy a prenajatý majetok sa využíva za účelom plnenia úloh na úseku štátnej správy.
b) Opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch.

2.) Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov

Predmet nájmu:

 • časť nehnuteľnosti zapísanej na LV č.12893, súpisné číslo 6022, na parcele číslo C KN č. 855/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3094 m2, vedenej Okresným úradom Prešov – odbor katastrálny pre katastrálne územie Prešov a to:

1. Časť budovy označenej ako objekt U2 školy o celkovej výmere 1734,87 m2, ktorá pozostáva z týchto priestorov:

a) 1. nadzemné podlažie : celková plocha 477,38 m2
b) 2. nadzemné podlažie : celková plocha 416,57 m2
c) 3. nadzemné podlažie : celková plocha 420,32 m2
d) 4. nadzemné podlažie : celková plocha 420,60 m2

2. Vstupná časť cez nádvorie – bezbariérový vstup (šikmá plošina) o celkovej výmere 50 m2

3. Plocha určená na parkovanie celkom o šírke 5 m a dĺžke 54 m – priľahlá plocha k objektu U2 o výmere 270 m2

do nájmu nájomcu – SRÚrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov so sídlom Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 37937693,

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

 • 40 € / m2/ rok za nebytové priestory o celkovej výmere 1734,87 m2
 • 10 € / m2 / rok za priľahlú plochu určenú na parkovanie o celkovej výmere 270 m2

Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností.

Účel nájmu:

 • výkon práv a povinností orgánov špecializovanej štátnej správy, ktoré vyplývajú nájomcovi z platnej právnej úpravy

Doba nájmu:

 • na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr odo dňa 1.1.2015

Dôvod hodný osobitného zreteľa

spočíva v záujme Prešovského samosprávneho kraja umiestniť všetky odbory a útvary Úradu Prešovského samosprávneho kraja v jednej budove, v sídle PSK na Námestí mieru č. 2, Prešov. V súčasnosti je budúci nájomca nájomcom priestorov v sídle PSK na Námestí mieru č. 2, Prešov a aj nájomcom priestorov na ul. Duklianskej č. 1, Prešov. Uzavretím nájomnej zmluvy dôjde k uvoľneniu priestorov v sídle PSK na Námestí mieru č. 2 užívaných budúcim nájomcom a tieto budú využité na účely slúžiace vlastníkovi – PSK. Súčasne sa dosiahne spoločné umiestnenie zamestnancov budúceho nájomcu v priestoroch na ul. Duklianskej č. 1. Do doby uvoľnenia priestorov v sídle PSK na Námestí mieru č. 2 v Prešove sa na základe schválenia tohto nájmu predĺži Zmluva o nájme č. 1/2014 uzatvorená medzi SPŠ strojníckou v Prešove a ÚPSVaR Prešov dňa 30.6.2014 na dobu určitú do 31.12.2014 a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 21.11.2014 do 09.12.2014, 10:00.

Publikované: 21.11.2014 / Aktualizované: 24.11.2014 HoreTlačiť