Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nehnuteľného majetku - Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Predmet zmluvy:

 • nebytové priestory a reklamná plocha umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6352, súpisné číslo 1521, na parcele číslo 3186/1, katastrálne územie Bardejov

prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte Domova mládeže

prenajímaná plocha na reklamu sa nachádza na bočnej stene Domova mládeže

 • prenajímaná plocha na kancelárie:

miestnosť: 16,11 m2 (voľných je 5 miestností na kancelárie, každá kancelária sa prenajíma samostatne)

ostatné priestory ( predsieň, WC, kúpeľňa, balkón) : 9,69 m2

chodby schodišťa: 9,0 m2

spolu: 34,80 m2 x 5 miestností

 

 • prenajímaná plocha na reklamu:

  časť fasády budovy a to pravá strana - plná časť na bočnej stene internátu od budovy BILLA o rozlohe 48 m2 ( 8m x 6m )

Minimálne nájomné:

 • plocha na kanceláriu: 22,21 €/m2/rok
 • ostatné priestory, chodby schodišťa:9,26 €/m2/rok
 • plocha na reklamu: 13,00 €/m2/rok

Cena nájmu bude upravená o mieru inflácie za rok 2012.

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, plyn – kúrenie, voda a daň z nehnuteľností.

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/4861950 – Bc. Jozef Hudák, zástupca pre TEČ, 054/4861956 – p. Gobanová
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a reklamnej plochy s uvedením identifikačných údajov, ceny za m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej heslom "Nájom nebytových priestorov - neotvárať" resp. "Nájom reklama - neotvárať" do 25. 01. 2013 do 12:00 na adresu školy:

Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

Publikované: 10.01.2013 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť